Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

STATUT
STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI LEGNICKIEJ

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej”, nazywane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.


§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby akceptujące naukę Kościoła, w szczególności o małżeństwie i rodzinie.


§ 3
Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym. Dla zabezpieczenia tej łączności, Stowarzyszenie dobiera sobie asystenta kościelnego i duchowych doradców spośród kapłanów pełniących posługę w diecezji. Podejmują oni współpracę ze Stowarzyszeniem w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, po zatwierdzeniu przez Biskupa Legnickiego.


§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Legnicka. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Legnica.


§ 5
Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.


§ 6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej”.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia, jego zadania i środki działania


§ 7
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego, zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.


§ 8
Do zadań Stowarzyszenia należy:
1. pogłębianie formacji religijnej oraz kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
2. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju,
3. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
4. podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.


§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
1. reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych,
2. niesienie pomocy charytatywnej, moralnej i prawnej rodzinom, szczególnie wielodzietnym i zagrożonym przez współczesne choroby społeczne oraz samotnym matkom i osobom niepełnosprawnym.
3. organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu m.in. podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny,
4. organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych form szkolenia podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,
5. prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej,
6. prowadzenie szkół i przedszkoli,
7. prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie wiedzy ogólnej i specjalistyczno-zawodowej,
8. organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
9. organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
10. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny,
12. tworzenie agencji gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej.
13 a) Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
13 b) Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez aktywność i właściwą postawę moralną.


§ 11
Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną zmierzające do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo– programowych Stowarzyszenia. Do członków wspierających Stowarzyszenie mają zastosowanie odpowiednio wymagania określone w § 10.


§ 12
Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.


§ 13
1. Do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Oddziału Dekanalnego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające będące członkami Stowarzyszenia lub przez proboszcza parafii do której należy kandydat.
2. Do czasu utworzenia Zarządu Oddziału Dekanalnego przyjęcia dokonuje Zarząd Główny.
3. Uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.


§ 14
Członek wspierający reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez upoważnionego przezeń przedstawiciela.


§ 15
Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom fizycznym i instytucjom lub członkom szczególnie zasłużonym dla niego.


§ 16
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. udziału w pracach Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5. udzielania rekomendacji kandydatom do Stowarzyszenia,
6. posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.


§ 17
Postanowienia §16 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 mają odpowiednie zastosowania do członków honorowych, którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek statutowych.


§ 18
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa,
4. regularnego opłacania składek statutowych i ponoszenia innych świadczeń dla Stowarzyszenia.


§ 19
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków statutowych przez członka Stowarzyszenia
a) Zarząd Koła parafialnego może udzielić upomnienia,
b) Zarząd oddziału Dekanalnego może:
- udzielić upomnienia,
- udzielić nagany,
- zawiesić w prawach członka na okres nie dłuższy niż jeden rok,
c) Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzyć kary wymienione w § 45 Statutu.
2. W przypadku, gdy Zarząd Koła Parafialnego uzna ww. karę za niewystarczającą przekazuje sprawę do rozpoznania Zarządowi Oddziału Dekanalnego. Od decyzji Zarządu koła Parafialnego członek Stowarzyszenia może odwołać się do zarządu Oddziału Dekanalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
3. W przypadku, gdy Zarząd oddziału Dekanalnego uzna ww. kary za niewystarczające, sprawę przekazuje do rozpoznania Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej. Od decyzji Zarządu Oddziału Dekanalnego członek Stowarzyszenia może odwołać się do Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


§ 20
Członkiem Stowarzyszenia przestaje być ten, kto:
1. złożył pisemne oświadczenie do Zarządu Oddziału Dekanalnego o wystąpieniu,
2. został skreślony przez Zarząd Oddziału Dekanalnego z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
3. utracił zdolność do czynności prawnych.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia


§ 21
1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na strukturze administracyjnej Diecezji Legnickiej.
2. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Dekanalne, Terenowe i Koła Parafialne.


§ 22
1. Koła parafialne mogą być powoływane w parafiach w przypadku zrzeszenia się co najmniej 8 osób. Do czasu powołania Koła Parafialnego osoby zainteresowane mogą się przyłączyć do Koła istniejącego przy innej parafii.
2. Oddziały Dekanalne mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 Kół Parafialnych.
3. Oddziały Terenowe o kompetencjach Oddziału Dekanalnego mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 Kół Parafialnych z różnych dekanatów.


Rozdział V
Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje


§ 23
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne zgromadzenie Stowarzyszenia,
b) Zarząd Główny Stowarzyszenia,
c) Prezydium Zarządu Głównego,
d) Główna Komisja Rewizyjna,
e) Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna.
2. Władzami oddziału Dekanalnego Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie oddziału Dekanalnego,
b) Zarząd Oddziału Dekanalnego,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału Dekanalnego.
3. Władzami Koła Parafialnego Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Koła parafialnego,
b) Zarząd Koła Parafialnego.


§ 24
1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. W razie ustąpienia osób z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 składu pochodzącego z wyboru.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje.


§ 25.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.


§ 26
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 osób stowarzyszonych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 27
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia osoby stowarzyszone są zawiadamiane co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.


§ 28
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia, a w przypadku przekroczenia liczby 200 członków wybrani delegaci z poszczególnych dekanatów wg zasad uchwalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2. Członkowie ustępujących Władz Stowarzyszenia (§ 23 pkt. 1) są delegatami na Walne Zgromadzenie.


§ 29
Postanowienia § 27 i § 28 mają odpowiednie zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 30
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie zmian statutowych,
2. wybór Prezesa Stowarzyszenia,
3. ustalanie liczby członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej oraz ich wybór,
4. uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej oraz Decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
6. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy oraz członków Stowarzyszenia,
7. uchwalanie ordynacji wyborczej oraz regulaminów władz Stowarzyszenia,
8. uchylanie uchwał Zarządu Głównego sprzecznych ze Statutem na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia,
9. ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu Głównego do ich zmiany w czasie kadencji władz,
10. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,
11. podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacyjnymi majątku,
12. podejmowanie uchwał w sprawach innych wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.
13. wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu.


§ 31
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Glosowanie, tajne stosuje się w przypadkach przewidzianych w Statucie oraz na wniosek przyjęty zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Wyboru prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku glosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 50% głosów ważnych.
4. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady:
a) nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze,
b) głosowanie jest tajne,
c) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
d) członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania na liście ułożonej wg ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów określa ordynacja wyborcza.


§ 32
W przypadku braku quorum, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyznacza drugi termin zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie warunek obecności co najmniej polowy osób stowarzyszonych nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¼ delegatów uprawnionych do glosowania. Przepis niniejszy nie dotyczy podejmowania uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§ 33
Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia.


§ 34
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 – 9 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu i kooptacji nowych członków Zarząd może zmienić podział funkcji oprócz funkcji Prezesa.


§ 35
Prezydium Zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zarządu. W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezes ds. organizacyjnych, wiceprezes ds. programowych, sekretarz, skarbnik, rzecznik informacji i członkowie w liczbie uchwalonej przez Zarząd.


§ 36
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia prezydium odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.


§ 37
Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn, oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości,
7. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Dekanalnych Stowarzyszenia, uchwalanie ich regulaminów oraz określanie ich zasięgu terytorialnego,
8. powoływanie tymczasowych władz Oddziałów Dekanalnych i Kół Parafialnych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
9. powoływanie Kół Parafialnych w dekanatach, w których brak Oddziałów Dekanalnych,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
11. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,
12. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
13. uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
14. nadawanie wyróżnień za zasługi dla Stowarzyszenia.


§ 38
Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego i innych organów władzy Stowarzyszenia określają odpowiednie regulaminy.


§ 39
Prezydium Zarządu jest władzą wykonawczą Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Do zakresu działania Prezydium należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
2. kierowanie w oparciu o ustalone plany, działalnością Stowarzyszenia,
3. opracowywanie projektów – planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminów oraz wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych,
4. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia,
5. ustalanie wysokości płac pracownikom etatowym Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. składanie sprawozdań z wykonanych prac na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
8. powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia,
9. wydawanie legitymacji i znaczków członkowskich.


§ 40
Decyzje Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w formie uchwały. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.


§ 41
1. W sprawach majątkowych Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie – Prezes lub Wiceprezes Zarządu z drugim członkiem Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa albo dwa podpisy tj. sekretarza i członka zarządu.


§ 42
Główna Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. opracowanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i uchwalanie regulaminów Dekanalnych Komisji Rewizyjnych,
2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie jego gospodarki finansowej i przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków pokontrolnych,
3. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
4. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
5. zawieranie umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu
6. reprezentowanie Stowarzyszenia w sporach z członkami Zarządu.


§ 43
Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna składa się z 5 – 9 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna konstytuuje się wybierając spośród siebie 3 – osobowe Prezydium w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Komisja orzeka w 3-osobowych składach wyznaczonych przez Prezydium.


§ 44
Do zadań Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej należy:
1. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Oddziałów Dekanalnych dotyczących sankcji za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał przez członków Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,
3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej,
4. opracowanie własnego regulaminu.


§ 45
1. Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna może wymierzać następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zakaz wykonywania funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
d) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
e) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Decyzja Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej jest ostateczna.


§ 46
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Dekanalnego należy:
1. wybór Prezesa oddziału Dekanalnego,
2. ustalanie liczby oraz wybór członków Zarządu Oddziału Dekanalnego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Dekanalnego,
3. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zgodnie z Ordynacją Wyborczą,
4. uchwalanie programów i kierunków działania na terenie podlegającym temu oddziałowi zgodnie ze Statutem i przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami,
5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Dekanalnego i Dekanalnej Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Dekanalnego,
6. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy dekanalnej oraz członków Oddziału Dekanalnego,
7. uchylanie uchwał Zarządu Oddziału Dekanalnego sprzecznych ze Statutem na wniosek Dekanalnej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Oddziału Dekanalnego,
8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału Dekanalnego.


§ 47
W skład Zarządu Oddziału Dekanalnego wchodzą z wyboru: prezes, wiceprezes ds. organizacyjnych, wiceprezes ds. programowych, sekretarz, skarbnik, rzecznik informacji oraz z urzędu prezesi Kół Parafialnych.


§ 48
Posiedzenia Zarządu Oddziału Dekanalnego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.


§ 49
Do zakresu działania Zarządu Oddziału Dekanalnego należy:
1. realizacja zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego Statutu w porozumieniu z Zarządem Głównym,
2. powoływanie Kół Parafialnych Stowarzyszenia,
3. wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Dekanalnego,
4. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Dekanalnego,
5. reprezentowanie Oddziału Dekanalnego i działanie w jego imieniu,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami należącymi do Oddziału Dekanalnego,
7. regularne przekazywanie dochodów Oddziału Dekanalnego do Zarządu Głównego w wysokości uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
8. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Dekanalnego,
9. tworzenie kół i sekcji tematycznych na terenie Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością w porozumieniu z Zarządem Głównym,
10. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału Dekanalnego,
11. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Oddziału Dekanalnego i Zarządowi Głównemu,
12. orzecznictwo w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia w zakresie określonym w § 19 Statutu,
13. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
14. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzanie ustania członkostwa,
15. zgłaszanie Zarządowi Głównemu nowo przyjętych członków Stowarzyszenia.


§ 50
Organizacja i tryb pracy Zarządu Oddziału Dekanalnego określa regulamin uchwalony przez zarząd Główny Stowarzyszenia.


§ 51
Dekanalną Komisję Rewizyjną obowiązuje Regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.


§ 52
W sprawach nie uregulowanych w odniesieniu do władz dekanalnych i parafialnych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz naczelnych.


§ 53
Koła parafialne Stowarzyszenia mogą być powoływane w parafiach, w przypadku zrzeszenia się co najmniej 8 osób. Do czasu utworzenia Koła Parafialnego osoby zainteresowane mogą przyłączyć się do Koła przy innej Parafii.


§ 54
W skład Zarządu koła Parafialnego wchodzą z wyboru: prezes, wiceprezes ds. organizacyjnych, wiceprezes ds. programowych, sekretarz, skarbnik, rzecznik informacji i z urzędu kierownicy działających w ramach Koła sekcji.


§ 55
Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu Koła parafialnego odbywa się co najmniej raz na dwa miesiące.


§ 56
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła Parafialnego należy:
1. wybór Prezesa Koła Parafialnego i członków Zarządu Koła Parafialnego,
2. uchwalanie planu pracy i kierunków działalności na terenie parafii zgodnie ze Statutem i chwałami władz Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Parafialnego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Parafialnego,
4. przedstawienie Walnemu Zebraniu Oddziału Dekanalnego kandydatów na Delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.


§ 57
Do kompetencji Zarządu Koła Parafialnego należy:
1. organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła Parafialnego,
2. realizowanie zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego Statutu, w porozumieniu z Zarządem Oddziału Dekanalnego,
3. wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
4. zgłaszanie wniosków do Zarządu Oddziału Dekanalnego w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia oraz w sprawach nabycia i ustania członkostwa,
5. regularne przekazywanie do Zarządu Oddziału Dekanalnego dochodów Koła w wysokości uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu,
6. składanie Zarządowi Oddziału Dekanalnego oraz Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Koła za miniony rok pracy w terminie do końca marca roku następnego,
7. orzecznictwo w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia.


§ 58
Koła Parafialne nie zorganizowane jeszcze w Oddziale Dekanalnym w myśl § 22 mają obowiązek przyłączyć się do najbliższego funkcjonującego Oddziału Dekanalnego w terminie 14 dni od daty powołania Koła Parafialnego.


Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia


§ 59
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 60
Do realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:
1. składek członkowskich,
2. wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,
3. akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających,
4. dotacji i subwencji,
5. darowizny, zapisów i poleceń.


§ 61
Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe podpisują Prezes Stowarzyszenia i Skarbnik lub osoby upoważnione na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.


Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia


§ 62
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.


§ 63
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób stowarzyszonych.
2. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie powołując Komisję Likwidacyjną.
3. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Diecezji Legnickiej.
4. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przez sąd, zarządza on jej likwidację i wyznacza likwidatora.

 

S p i s  t r e ś c i


Rozdział I
Postanowienia ogólne ……………………………………………………………..…….. 1
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia, jego zadania i środki działania ……………………….. 1
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki…………………………. 2
str. 12
Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia …………………………………………. 4
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje …………………………………….. 4
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia ………………………………………………………………… 11
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia ………………………….. 11

 

Aktualności