Informacja   o   Stowarzyszeniu

Utworzony 12 kwietnia 2012 r.  • 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej powstało z inicjatywy J.E. ks. Bp. Legnickiego dr Tadeusza Rybaka w dwa lata po ustanowieniu Diecezji Legnickiej w trakcie trwania Międzynarodowego Roku Rodziny. 2 maja 1994 r. w WSD w Legnicy Komitet Założycielski uchwalił Statut SRK DL wzorowany na Statucie SRK z Płocka i powołał Zarząd Tymczasowy. Zakładane w diecezjach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są rejestrowane we właściwych sobie sądach. Nasze Stowarzyszenie, które stawia sobie za cel m.in.: pogłębienie formacji religijnej rodzin, wspólnot parafialnych i różnych środowisk społecznych, podniesienie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką; troskę o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz podejmowanie różnych inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych służących wszechstronną pomocą rodzinom, zostało zarejestrowane 16 maja 1994 r. w Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Legnicy.

Pozostaje ono w ścisłej łączności z kościołem hierarchicznym Diecezji Legnickiej. Nieocenione zasługi dla tworzenia Kół SRK w parafiach diecezji i formacji członków stowarzyszenia mają ks. Infułat prof. Władysław Bochnak – Delegat Biskupa Legnickiego do opieki nad stowarzyszeniem w latach 1994 – 2010 oraz Asystenci Diecezjalni kolejno sprawujący tę funkcję: ks. Maciej Wesołowski i ks. dr Dominik Drapiewski. Od 1 stycznia 2011 r. Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin jest ks. dr Bogusław Wolański, który kładzie nacisk na szeroką współpracę ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz rodzin.

Zrzeszanie się katolików świeckich w poszczególnych polskich diecezjach stało się możliwe po krachu PRL i uchwaleniu w 1989 r. ustawy o stowarzyszeniach. Inspiracją do zrzeszania się katolików świeckich stała się uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła, konstytucjach Soboru Watykańskiego II, encyklikach i listach papieskich, szczególnie w "Humanae vitae" i adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris Consortio”. Podstawowymi jednostkami tworzącymi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej są koła parafialne.

Apel do władz samorządowych

Utworzony 12 października 2013 r.  • 

Informacja

12 października 2013 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przyjęło apel dotyczący polityki prorodzinnej oraz poszanowania przez władze samorządowe, placówki edukacyjne oraz opiekuńcze konstytucyjnego i ustawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w związku z przypadkami wprowadzenia w niektórych przedszkolach i szkołach zajęć z edukacji seksualnej, tzw. równościowej, opartej na programach preferowanych przez mniejszości seksualne oraz na założeniach ideologii gender.

Apel zostanie przekazany władzom jednostek samorządowych funkcjonujących w obrębie Diecezji Legnickiej, organom Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radom parafialnym oraz ruchom i stowarzyszeniom z terenu Diecezji Legnickiej wraz z informacją multimedialną o ideologii gender. Apel wsparli również przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń pracujących w Diecezji Legnickiej na rzecz rodzin oraz licznie zgromadzeni w tym dniu uczestnicy konferencji zatytułowanej „ Poznaj prawdę o gender”, która odbywała się w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Tadeusza Apostoła w Legnicy. Podczas konferencji wysłuchano wystąpienia Senator RP Doroty Czudowskiej, prelekcji ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Marii Ryś, prof. UKSW – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ożywioną dyskusję o ideologii gender jako uderzeniu w rodzinę poprzedziło też świadectwo wypowiedziane przez małżeństwo z Polkowic reprezentujące Domowy Kościół.

Stanisława Repa
Rzecznik Informacji
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Legnickiej


Apel do władz samorządowych

Delegaci Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej doceniając pozytywną rolę odrodzonych samorządów terytorialnych w procesie transformacji ustrojowej państwa po 1990 r., podejmowanych przez nie inicjatyw na rzecz rodzin i dla odbudowy infrastruktury technicznej oraz społecznej na swoim terenie, apelują do władz gmin i powiatów na terenie Diecezji Legnickiej oraz podległych im placówek szkolnych i opiekuńczo-edukacyjnych, do władz samorządowych województwa dolnośląskiego o podejmowanie takich działań, które sprzyjałyby umocnieniu małżeństwa i rodziny, zgodnie z definicją art. 18 Konstytucji RP oraz praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny:
1. Ustalanie prawa miejscowego sprzyjającego wszechstronnej poprawie sytuacji rodzin;
- prowadzenie przez samorząd takiej polityki prorodzinnej, która umożliwiałaby podjęcie przez młodych, mężczyzn i kobiety decyzji o budowaniu rodziny jako wspólnoty osób, które łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz silna więź, a jednocześnie jednostki gospodarczej, zapewniającej od strony ekonomicznej utrzymanie i wychowanie dzieci; a więc wypełnienie przez rodziny ich podstawowych funkcji: prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej;
- objęcie opieką rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie pakietu wspomagającego rodziny - tzw. Kartę Wielkich Rodzin, zwłaszcza w sytuacji obecnego kryzysu ekonomicznego oraz demograficznego.
2. Szanowanie rodziny i jej promocję jako instytucji nie tylko zapewniającej ciągłość pokoleniową w naszej wspólnocie lokalnej, regionalnej i ojczyźnie, ale odgrywającej podstawową rolę w procesie wychowania przez wpajanie członkom rodzin systemu wartości, norm etycznych, tradycji, umiejętności bez których nie mogliby funkcjonować w życiu społeczeństwa;
- jako instytucji zaspokajającej podstawowe potrzeby psychiczne swoich członków: przynależności i miłości, intymności, swobody zachowania i wyrażania emocji, zaufania, zrozumienia, akceptacji, uznania, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, dobrej perspektywy na przyszłość, gwarancji pomocy i oparcia w chorobie lub innych sytuacjach zagrożenia.
3. Konsultowanie z rodzicami prowadzenia programów wychowania i kształcenia, zwłaszcza dotyczących przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, podawania im pełnej wiedzy na temat wdrażanej edukacji. Delegaci SRKDL z zażenowaniem i oburzeniem obserwują przypadki prowadzenia w niektórych przedszkolach i szkołach zajęć z edukacji seksualnej, które zaprzeczają naturze człowieka, jego godności, istocie tożsamości płciowej kobiety i mężczyzny, istocie rodziny i jej roli społecznej. Są one oparte na programach preferowanych przez mniejszości seksualne oraz założeniach ideologii gender, która zakłada, że tożsamość płciowa nie wynika z natury, tylko z kultury, stawia na możliwość nieograniczonego wyboru orientacji seksualnej, narzuca oderwanie pojęcia planowania rodziny od kontekstu małżeńskiego i rodzinnego, zastępuje słowa rodzice nazwą para, jednostki, promuje wolną miłość, szeroki dostęp do antykoncepcji, aborcji, zapłodnień In vitro.

Delegaci Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej domagają się odrzucenia typu wychowania seksualnego zacierającego różnice między małżeństwem kobiety i mężczyzny a innymi typami związków, w tym homoseksualnych, przestrzegania Konstytucji RP przez władze publiczne na różnych szczeblach, zarówno w wychowaniu, jak też w aktywności politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej, zwłaszcza zapisów stanowiących, iż "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej