Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Diecezji Legnickiej

Diecezja Legnicka

 

herb diecezji PNG

Duszpasterstwo Rodzin

 

Konkurs plastyczny „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w mojej rodzinie”

REGULAMIN konkursu plastycznego pn. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w mojej rodzinie”.

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. W organizacji konkursu Stowarzyszenie współpracuje z Kołami SRK, organizacjami pozarządowymi, szkołami, placówkami opiekuńczymi, świetlicami i instytucjami kultury.

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs plastyczny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.

III. CELE KONKURSU
1. Upowszechnianie znajomości dziejów własnej rodziny na tle historii Polski i regionu wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego oraz wrażliwości artystycznej.
2. Poznanie tradycji świętowania Bożego Narodzenia we własnej rodzinie.

3. Odkrywanie wartości, które budują życie rodzin i solidarność ze społecznością poprzez świadectwo życia przodków i poznanie sposobów świętowania.

4. Prezentacja prac plastycznych, w tym kartek świątecznych przedstawiających indywidualne spojrzenie uczestników konkursu na podjęty przez Organizatora temat. Przekazanie prac dzieci osobom samotnym, chorym wraz z życzeniami świątecznymi.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Tematem wykonanych prac powinna być szeroko rozumiana, przemyślana oraz ujęta w ramy plastyczne, samodzielna interpretacja dotycząca tradycji świątecznych pielęgnowanych przez rodziny.
2a. Prace plastyczne o tematyce świątecznej należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A4  i nie większym niż A3.

2b. Kartki świąteczne związane z Bożym Narodzeniem o rozmiarze minimalnym 105x148 mm, rozmiar rozłożony: 210x148 mm  do maksymalnego -147x147 mm  - rozmiar rozłożony: 294x147 mm.

Prace mogą być wykonane w różnych technikach plastycznych w tym: malarstwo, grafika, rysunek, fotografia oraz techniki własne. Prace nie mogą zawierać elementów przestrzennych.
3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami, która powinna zawierać:                                                                                                                                                            1) osoby niepełnoletnie : imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz nr tel.   lub e-mail rodzica/opiekuna prawnego,                                                                                                2) osoby pełnoletnie: imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu lub e-mail. Metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy.                                                                                                          

4. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i prac plastycznych/literackich o następującej treści:                                     

        1) osoby niepełnoletnie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i prac plastycznych ….................................../imię i nazwisko uczestnika konkursu/ na potrzeby konkursu  „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w mojej rodzinie”.                                     

/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/,                                                                                                                              

                                                                                                       

V. ORGANIZACJA  I TERMINY
1. Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 13 grudnia 2019 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Miejsca przesyłania i składania prac: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej,             ul. Św. Piotra 2a, 59-220 Legnica lub Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (grupy terapeutyczne)  w Chojnowie, ul. Małachowskiego 7,  59-225 Chojnów, z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY/„Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w mojej rodzinie”.

2. Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:
szkoła podstawowa kl. 0 - III,  szkoła podstawowa kl. IV – VI, kl. VII – VIII.
3. Komisja Konkursowa po przyjęciu prac przeprowadza formalną kwalifikację. Wybór trzech najwyżej ocenionych prac w każdej kategorii wiekowej wyłania laureatów.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 grudnia 2019 r . na stronie internetowej http://fara-chojnow.pl i rodzina.diecezja.legnica.pl oraz przekazane laureatom telefonicznie lub na podane adresy e-mail.
6. Ekspozycja wybranych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2019 r. Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (grupy terapeutyczne)  w Chojnowie, ul. Małachowskiego 7.

7. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą być wykorzystywane w ramach jego statutowej działalności na potrzeby konkursu (np. wystawy, wydawnictwa, portale społecznościowe, informacyjne).
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu (w tym w sposobie wyłonienia laureatów, podziału nagród lub dodatkowych nagród).

VI. NAGRODY
1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej kl. 0 – III uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrodę książkową lub inną.

2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w pozostałych kategoriach wiekowych uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrodę – wyjazd na wycieczkę do Wrocławia podczas ferii zimowych w 2020 r. oraz słodki upominek.

3. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Nagrody rzeczowe zostaną zakupione z darowizny Fundacji KGHM “Polska Miedź”.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i prac plastycznych/literackich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku i pracy plastycznej//literackiej…………… /imię i nazwisko uczestnika konkursu/ na potrzeby konkursu pn. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w mojej rodzinie”.

/czytelny podpis rodzica/

Aktualności

No result...